سمینارچی سائووسی ونیم تائو

سمینارچی سائووسی ونیم تائو

سمينارchum kiu & foot work

سمينار chum kiu & footwork باحضورسي كنگ Donald Mak دربهمن ماه 93

شهریه کلاس های عمومی درسال 93

هزینه کلاس های عمومی برای هنرجویان

 • توضیحات خبر شماره سه

   

 • توضیحات خبر شماره دو

   

 • توضیحات خبر شماره یک

   

سایت های مرتبط
مقالات
 • ممکن است بفرمائیدچطورشدکه شماوینگ چون راشروع کردیدوچراشماوینگ چون راازمیان سیستم های دیگردرهنگ کنگ انتخاب نمودید؟

   

 • آیاسی فوChowداستانی از استاد Ip Manبرای شماگفته اندکه خیلی شنیده نش

 •  بزودی......

 • اگردست بصورت کشیده ضربه بزندبرای دفاع کردن وضربه زدن دوباره سخت است وفرصت کمتری داریم.

   

 •  درحالت استقرارستون فقرات بایدکاملا صاف باشدواین حالت سالمترین ومحکمترین حالت برای فایت (مبارزه) می باشد.

آموزش گام به گام وینگ چون با ارائه مدرک بین المللی ازکشور هنگ کنگ