سی کنگ چوتز

اجرای فرم بات چام دائو

  • سمینارچی سائووسی ونیم تائو:

    باحضورسی کنگ دونالد مک درتاریخ 4-3 بهمن ماه 1392 وباحضور جمع کثیری ازهنرجویان ومربیان

    وینگ چون درش
    هراصفهان برگزارگردید.

[title]